+385 (0)98 / 239 320 marija.farm2018@gmail.com
Predsjedništvo udruge:
Dr.sc.Marija Ivaniš, predsjednica
Sofija Bukvic, Mag.oec, podpredsjednica udruge
Stipe Štavlić, Bacc. oec., tajnik udruge

Statut Udruge Marijina Farma

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (”Narodne novine, broj 74/14) Osnivačka skupština Udruge „Marijina FARMA“, održana 18. studenog 2018. godine donijela je

STATUT UDRUGE „Marijina FARMA”

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom Udruge „Marijina FARMA“ (u daljnjem tekstu: Udruga) utvrđuju se odredbe o nazivu i sjedištu o zastupanju, izgledu pečata i znaka Udruge, o ciljevima i području djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, o načinu osiguranja javnosti djelovanja Udruge, o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima Udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izboru i opozivu likvidatora Udruge, prestanku postojanja Udruge, o imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom, o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge te drugim pitanjima od značaja za rad Udruge.

Izrazi koji se koriste u ovome Statutu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Članak 2.

Naziv Udruge glasi : Udruga „Marijina FARMA“

Skraćeni naziv Udruge glasi: „Marijina FARMA“

Naziv na engleskom jeziku glasi:„Marija FARM“

Sjedište Udruge je u: Vladivoja i Milivoja Lenca 48, 51000 Rijeka

Udruga djeluje na području Primorsko – goranske županije.

Udruga ima svojstvo pravne osobe, a pravnu osobnost stječe upisom u Registar udruga Republike Hrvatske.

Članak 3.

Udrugu zastupaju Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik Udruge, te jedan član udruge koje je za zastupanje ovlastilo Predsjedništvo udruge.

Određene poslove zastupanja predsjednik Udruge može prenijeti na treće osobe na temelju pisane punomoći, kojom se određuju ovlasti i opseg zastupanja.

Osobe ovlaštene za zastupanje:

– odgovaraju za zakonitost rada Udruge,

– vode poslove Udruge sukladno odlukama skupštine, ako statutom nije drukčije propisano,

– odgovorne su za podnošenje skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,

– dostavljaju zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,

– sklapaju ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge,

– obavljaju i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Udruge.

Članak 4.

Udruga ima pečat i znak.

Pečat Udruge je kvadratnog oblika, promjera 30 mm, u kojem je obodno ispisan puni naziv Udruge, „Marijina FARMA“.

Broj primjeraka pečata te način uporabe i čuvanja pečata utvrđuje Izvršni odbor Udruge svojom posebnom odlukom.

Znak Udruge je dlan afričkog djeteta koji drži istarsku kozu i slavonski kukuruz. Koza i kukuruz simboliziraju povezanost države Hrvatske s Afričkim kontinentom. Naime, koza potječe iz Afrike a kukuruz je jedna od najvažnijih namirnica za prehranu afričkog stanovništva. Koza na znaku je simbol regije Istre. Kukuruz na znaku veže se za hrvatsku regiju Slavoniju koja je poznata po uzgoju kukuruza, Osim što predstavlja povezanost dvaju kontinenata, Europe i Afrike te dviju država, Republike Hrvatske i Demokratske Republike Kongo, znak ukazuje na mogućnost smanjenja gladi i siromaštva u uzgojem koza i poljoprivrednih kultura poput kukuruza.

Članak 5.

Radi što bolje povezanosti članstva te boljeg rada, Udruga može osnivati svoje podružnice, odbore, sekcije i druge unutrašnje ustrojstvene oblike Udruge.

Osnivanje, unutrašnji ustroj i način rada unutrašnjih ustrojstvenih oblika Udruge regulira se općim aktom kojeg donosi Predsjedništvo Udruge.

Unutrašnji ustrojstveni oblici Udruge nemaju svojstvo pravne osobe.

Članak 6.

U ostvarivanju ciljeva i djelatnosti utvrđenih odredbama ovog Statuta, Udruga se može udružiti ili učlaniti u odgovarajuće zajednice i saveze istih ili sličnih udruga u zemlji i inozemstvu.

Odluku o udruživanju donosi Skupština Udruge.

Članak 7.

Rad Udruge je javan.

Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova Udruge, putem sredstava javnog priopćavanja (medija), društvenih mreža te organiziranjem raznih manifestacija.

Članovi se o radu Udruge obavještavaju usmeno na sastancima, dostavom pisanih materijala, elektroničkom poštom kao i putem sjednica Skupština udruga.

Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama Skupštine Udruge i izvještavati javnost o radu Predsjedništva i Udruge.

Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada Udruga može izdavati svoje glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju. Odluku o izdavanju glasila donosi Skupština Udruge.

Udruga može po potrebi izdavati i druga sredstva javnog informiranja (periodične publikacije, biltene, plakate i sl.) sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.

Sjednice tijela Udruge otvorene su za javnost.

Javnost se samo iznimno može isključiti sa sjednica tijela Udruge u sljedećim slučajevima:

– kada se raspravlja o pitanjima koja predstavljaju poslovnu tajnu,

– kad se radi o zaštiti osobnih podataka i

– kada se to zbog osobito važnih razloga odluči tako na sjednici tijela Udruge.

Kada se na sjednici tijela Udruge donosi odluka o isključenju javnosti, za odluku je potrebna većina nazočnih članova.

II. PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA, CILJEVI I DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI

Članak 8.

Područja djelovanja Udruge sukladno ciljevima su:

ODRŽIVI RAZVOJ (razvoj ruralnih područja, edukacija za održivi razvoj ruralnih područja, održivi gospodarski razvoj)

DEMOKRATSKA POLITIČKA KULTURA (volonterstvo, promicanje društvene solidarnosti, interkulturalni dijalog, razvoj civilnog društva, razvoj lokalne zajednice)

GOSPODARSTVO (inovatorstvo, poljoprivreda, socijalno poduzetništvo)

LJUDSKA PRAVA (zaštita prava i dostojanstva radnika, zaštita obitelji)

SOCIJALNA DJELATNOST (pomoć i podrška osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, humanitarna pomoć, poboljšanje kvalitete života i zdravlja socijalno isključenih, pomoć u podmirivanju osnovnih životnih potreba

ZAŠTITA ZDRAVLJA (Preventivno djelovanje, unapređenje i zaštita zdravlja, unaprjeđenje kvalitete života osoba starije životne dobi)

ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA (očuvanje prirode, zaštita okoliša, zaštita i održivo korištenje šuma, zaštita i održivo korištenje tla, zaštita životinja)

Temeljni cilj udruge je smanjenje siromaštva i gladi lokalnog stanovništva u gradu Lubumbashi u Demokratskoj Republici Kongo u Africi kroz edukaciju lokalnih farmera i stanovnika o obrađivanju zemlje i uzgoju poljoprivrednih kultura te uzgoju stoke. Svrha udruge je aktivno sudjelovanje pojedinaca u ostvarenju globalnih ciljeva održivog razvoja postavljenih od strane Ujedinjenih naroda s naglaskom na četiri od ukupno 17 ciljeva i to:

1. Svijet bez siromaštva

2. Svijet bez gladi

3. Kvalitetno obrazovanje

4. Dostojansven rad

Misija udruge je stvoriti sve uvjete na lokalnoj farmi Marija koja je smještena u gradu Lubumbashi u Demokratskoj Republici kongo (u daljnjem tekstu DRC) kako bismo je osposobili za dugoročni samoodrživi razvoj i rast. Uključuje: Dovod pitke vode na farmu (vodovod), oplemenjivanje zemlje za uzgoj poljoprivrednih kultura, poboljšanja uvjeta u kojima žive životinje, povećanje broja životinjskih vrsta na farmi, pošumljavanje, sađenje, itd. kroz edukaciju i obrazovanje lokalnih farmera i stanovnika). Vizija udruge je u gradu Lubumbashi dugoročno stvoriti održivu farmu prema Europskim standardima koja će generirati dodanu vrijednost za lokalno stanovništvo, smanjenje gladi i siromaštva te povećanje zapošljavanja.

Ostvarivanje ciljeva i svrhe Udruge ostvaruje se slijedećim djelatnostima:

1. Razvoj i promicanje socijalnog poduzetništva u gradu Lubumbashi u Demokratskoj Republici Kongo kroz:

-poticanje lokalnog stanovništva bavljenjem agrokulturom, poljoprivredom i stočarstvom s naglaskom na kozarstvo

– edukacija i obrazovanje lokalnih farmera i stanovnika o uzgoju stoke i obrađivanju zemlje za potrebe poljoprivrede

– edukacija i obrazovanje lokalnih farmera i stanovnika o mogućnostima bavljenja kozarstvom i pravilnoj reprodukciji domaćih životinja

– edukacija i obrazovanje lokalnih farmera i stanovnika i stanovnika o pripremi, obradi, preradi, konzerviranju i distribuciji mesa

-edukacija i obrazovanje lokalnih farmera i stanovnika o distribuciji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

– pružanje savjetodavne, edukativne, tehničke i fizičke pomoći kroz volontiranje na terenu za unapređenje rada farmi i diverzifikaciju poljopivrede i stočarstva

– poticanje razvoja ekološke poljoprivrede

– zaštita zdravlja životinja

2. Organiziranje edukativnih aktivnosti za lokalne stanovnike kroz praktične radionice o mogućnostima poboljšanja uvjeta i kvalitete života kroz mikropoduzetništvo

3. Poticanje ruralnog razvoja s naglaskom na zaštitu zdravlja ljudi, osobito djece, te zaštitu i zdravlje životinja

4. smanjenje masovne gladi i siromaštva

5. poboljšanje prehrane kod djece

6. socijalna kohezija marginaliziranih skupina

7. pozivanje lokalnih farmera i i lokalnog stanovništva na suradnju i partnerstvo

8. promicanje i poticanje socijalnog poduzetništva

9. pomoć i podrška ženama u samozapošljavanju

10. poboljšanje i stvaranje uvjeta za veću kvalitetu života i zdravlje socijalno ugroženih i isključenih

11. promicanje društvene solidarnosti

12. humanitarna pomoć

13. volontiranje, promicanje i razvoj volonterstva

14. obavljanjem drugih gospodarskih djelatnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva

Udruge utvrđenih ovim Statutom.

Ciljane skupine Udruge s obzirom na članstvo i  korisnike prema kojima je udruga usmjerena su:

poljoprivrednici i stočari

vlasnici poljoprivrednih gospodarstvima u ruralnim područjima

djeca, mladi i odrasle osobe u riziku od gladi i siromaštva

djeca, mladi, i odrasle osobe u riziku od socijalne isključenosti

socjalno ugrožene obitelji sa ili bez djece

radno aktivno a nezaposleno stanovništvo

nezaposlene žene

volonteri

inozemne udruge civilnog društva s istim ili srodnim ciljevima djelovanja

Udruga može ostvariti suradnju s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u zemlji i inozemstvu, te svim organizacijama koje podupiru rad Udruge.

III. ČLANOVI UDRUGE, PRAVA I OBVEZE ČLANOVA

Članak 9.

Članstvo u Udruzi može biti redovno i počasno.

Redovnim članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba koja prihvaća Statut i druge opće akte Udruge.

Za maloljetnu osobu pisanu izjavu o učlanjivanju u Udrugu daje roditelj, zakonski zastupnik ili skrbnik.

Počasnim članom Udruge mogu postati fizičke i pravne osobe koje su svojim humanitarnim djelovanjem ili znatnijom materijalnom potporom posebno doprinijele razvoju Udruge.

Članak 10.

Odluku o prijemu u redovno članstvo donosi Predsjedništvo Udruge po primitku molbe za prijem kandidata.

Prava i obveze člana Udruge stječu se danom upisa u popis članova.

Svakom članu Udruge izdaje se iskaznica.

Oblik i sadržaj iskaznice utvrđuje Predsjedništvo Udruge.

Članak 11.

Odluku o prijemu u počasno članstvo na prijedlog Predsjedništva donosi Skupština Udruge.

Članak 12.

U Udruzi se vodi popis članova.

U ime Udruge popis članova vodi tajnik Udruge.

Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, ako su utvrđene statutom Udruge te datumu prestanka članstva u Udruzi, a može sadržavati i druge podatke

Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima Udruge.

Članak 13.

Prava i obveze redovnih članova su:

– da aktivno sudjeluju u radu i budu obaviješteni o radu Udruge i njegovih tijela te o

materijalno financijskom poslovanju,

– da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Predsjedništva Udruge

– da se pridržavanju odredaba ovog Statuta

– da čuvaju ugled Udruge te djeluju u skladu s etičkim kodeksom Udruge

– da poštuju privatnost svakog člana Udruge

– da redovito, na godišnjoj bazi plaćaju članarinu

Članak 14.

Članstvo u Udruzi prestaje:

– dragovoljnim istupom,

– neplaćanjem članarine protekom godine u kojoj je članarina trebala biti plaćena.

– isključenjem iz članstva zbog kršenja odredbi iz etičkog kodeksa

– smrću člana fizičke osobe,

– brisanjem iz odgovarajućeg registra člana koji je pravna osoba.

Odluku o isključenju iz Udruge donosi Skupština udruge na prijedlog 1/3 članova ili Izvršnog odbora.

Protiv odluke o isključenju član može podnijeti žalbu u roku od 14 dana nakon donesene odluke.

Članak 15.

Članovi Udruge plaćaju Udruzi godišnju članarinu u iznosu od 300,00 HRK, s izuzetkom članova umirovljenika, studenata i učenika u iznosu od 50,00 HRK. Sredstva od prikupljenih članarina koriste se u svrhu podmirenja tekućih opravdanih troškova Udruge.

Visinu članarine određuje Izvršni odbor Udruge za svaku godinu zasebno.

Uplatom članarine stječe se pravo na člansku iskaznicu kao dokaz pravovaljanosti članstva u Udruzi.

Članak 16.

Članovima Udruge zaslužnim za promicanje Udruge, njezinog ugleda i poslovanja, mogu se dodijeliti priznanja Udruge.

Vrste priznanja, kriteriji, način predlaganja i dodijele reguliraju se posebnim aktom koji donosi Predsjedništvo Udruge.

Priznanja Udruge mogu se izuzetno dodijeliti i drugim osobama zaslužnim za promicanje djelovanja i razvoj Udruge.

Odluku o dodijeli priznanja na prijedlog Predsjedništva Udruge donosi Skupština Udruge.

IV. TIJELA UDRUGE

Članak 17.

Tijela Udruge su:

Skupština,

Predsjedništvo koji čine Predsjednik, zamjenik Predsjednika i Tajnik

SKUPŠTINA

Članak 18.

Članovi Udruge upravljaju Udrugom neposredno na Skupštini.

Skupština je najviše tijelo Udruge, a čine ju sve poslovno sposobne fizičke osobe članovi Udruge.

Punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti mogu sudjelovati u radu i odlučivati na skupštini uz prethodnu suglasnost većine nazočnih članova skupštine Udruge.

Maloljetne osobe mogu biti članovi Udruge, uz pisanu suglasnost roditelja ili zakonskog skrbnika te sudjelovati u radu Udruge ali bez prava odlučivanja.

Na Skupštinu se mogu pozvati i sudjelovati u njezinom radu i druge osobe bez prava odlučivanja.

Članak 19.

Skupština razmatra pitanja koja su od zajedničkog interesa za sve članove kao i pitanja koja predlaže Predsjedništvo Udruge.

O ovim pitanjima Skupština zauzima stavove, donosi zaključke, smjernice i odluke.

Sjednice Skupštine mogu biti redovne, izborne i izvanredne.

Redovna Skupština održava se najmanje jednom godišnje.

Izborna Skupština održava se svake dvije godine (2), a mora se sazvati i održati prije isteka mandata tijelima Udruge.

Predsjednik Udruge može sazvati Izvanrednu Skupštinu na vlastitu inicijativu, na zahtjev Izvršnog odbora, Nadzornog odbora ili najmanje 1/3 članova Udruge, s time da se odmah predloži dnevni red.

Ako predsjednik Skupštine ne sazove Skupštinu, na zahtjev predlagača iz stavka 6. ovog članka u roku od 15 dana od podnesenog zahtjeva, a Skupština se mora održati u roku 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, može je sazvati predlagač.

Na Izvanrednoj Skupštini razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvana.

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, Skupštinu Udruge može sazvati osoba koja je u registar udruga upisana kao osoba ovlaštena za zastupanje ili najmanje 1/3 članova Udruge koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Udruge.

Članak 20.

U okviru svoje nadležnosti Skupština Udruge:

– usvaja Statut Udruge i njegove izmjene i dopune,

– bira i razrješava Predsjednika, Dopredsjednika i Tajnika,

– imenuje i opoziva likvidatora Udruge koji je ujedno i Tajnik Udruge.

– odlučuje o udruživanju ili učlanjenju u saveze, zajednice, mreže, udruge i druge oblike povezivanja Udruge sa istim ili sličnim područjima djelovanja.

– usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu

– usvaja godišnje financijsko izvješće,

– odlučuje o dodjeli priznanja i nagrada,

– donosi, po potrebi, poslovnik o svom radu,

– odlučuje i o drugim pitanjima za koje ovim Statutom nije određena nadležnost drugih tijela Udruge.

Članak 21.

Skupštinu saziva Predsjednik Udruge, dostavljanjem elektroničkih poziva članovima, u pravilu, najmanje 8 dana prije održavanja sjednice Skupštine.

Poziv sadrži podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda. Uz poziv se, u pravilu, dostavljaju i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.

Skupštinu vodi vodstvo Udruge (Predsjednik, zamjenik Predsjednika i Tajnik).

Na početku rada Skupštine određuje se način glasovanja ako to nije utvrđeno posebnim aktom, poslovnikom o radu Skupštine.

Glasovanje je uvijek javno. Jedan član: jedan glas.

Članak 21.1.

Prilikom glasovanja, članovi ne moraju fizički prisustvovati Sjednici Skupštine već mogu glasati i pismenim te elektroničkim putem.

Članak 22.

Skupština može pravovaljano odlučivati ukoliko je nazočna najmanje natpolovična većina članova Skupštine.

Ukoliko Skupštini u zakazano vrijeme ne pristupi najmanje natpolovična većina članova Skupštine, početak rada Skupštine odgađa se za 30 minuta i tada Skupština može donositi pravovaljane odluke ukoliko je nazočno najmanje 1/3 članova Skupštine.

Ukoliko i tada Skupštini ne pristupi 1/3 članova Skupštine, sazivatelj saziva novu Skupštinu u roku ne duljem od 8 dana. i tada Skupština može donositi pravovaljane odluke ukoliko je nazočno najmanje 1/4 članova Skupštine.

Pravovaljane odluke donose se većinom glasova nazočnih, osim ako ovim Statutom nije drugačije određeno.

Odluke o promjeni Statuta i prestanku Udruge, Skupština donosi 1/3 većinom glasova nazočnih članova Skupštine.

PREDSJEDNIŠTVO

Predsjedništvo Udruge čine: Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik.

Predsjedništvo zastupa i predstavlja rad Udruge

Predsjedništvo odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge,

Predsjedništvo donosi odluku o statusnim promjenama,

Predsjedništvo osigurava pravilan i zakonit rad Udruge

Predsjedništvo odlučuje o žalbama članova Udruge u drugom stupnju i isključivanju članova iz Udruge u slučaju kršenja etičkog kodeksa Udruge

PREDSJEDNIK

Članak 23.

Predsjednika Udruge bira Skupština na vrijeme od dvije godine (2) i ista osoba može biti birana više puta za redom.

Predsjednik Udruge ujedno je i Predsjednik Skupštine Udruge.

Predsjednik Udruge osigurava pravilan i zakonit rad Udruge.

Predsjednik za svoj rad odgovara Skupštini.

Članak 24.

Predsjednik Udruge:

– zastupa i predstavlja Udrugu,

– odgovara za zakonitost rada Udruge,

– vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine,

– odgovoran je za podnošenje Skupštini Udruge prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,

– dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar Udruga,

– sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge,

– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Udruge.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika zamjenjuje dopredsjednik ili druga osoba koju odredi predsjednik odnosno Tajnik Udruge ukoliko predsjednik to nije u mogućnosti učiniti.

DOPREDSJEDNIK

Članak 25.

Dopredsjednika Udruge bira Skupština na vrijeme od dvije godine (2) i ista osoba može biti ponovno birana više puta za redom.

Dopredsjednik Udruge:

– zastupa Udrugu,

– pomaže predsjedniku Udruge u njegovu radu i zamjenjuje predsjednika u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti,

– surađuje s predsjednikom Udruge na pripremanju sjednica Skupštine i pripremanju nacrta prijedloga općih akata koje donosi Skupština.

– obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština ili predsjednik Udruge ili na obavljanje kojih je ovim Statutom ovlašten odnosno poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukama Skupštine.

Dopredsjednik za svoj rad odgovara Skupštini i predsjedniku Udruge.

TAJNIK

Članak 26.

Tajnika Udruge bira Skupština na vrijeme od dvije godine (2) i ista osoba može biti ponovno birana više puta za redom.

Tajnik Udruge, ujedno je i likvidator Udruge:

– zastupa Udrugu,

-surađuje s predsjednikom i dopredsjednikom Udruge na pripremanju sjednica Skupštine i pripremanju nacrta prijedloga općih akata koje donosi Skupština.

– izrađuje odnosno osigurava izradu godišnjih i periodičnih izvještaja o radu i financijskom poslovanju Udruge,

– vodi odnosno osigurava vođenje zapisnika sa sjednica Skupštine.

– vodi i čuva arhivu Udruge,

– vodi i stara se o urednom vođenju popisa članova Udruge,

– obavlja i druge poslove na obavljanje kojih je ovim Statutom ovlašten odnosno poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukama Skupštine i Izvršnog odbora Udruge.

Tajnik za svoj rad odgovara Skupštini i predsjedniku Udruge.

ODREDBE O IZBORU

Članak 27.

Izbori se obavljaju javnim glasovanjem u pravilu između više kandidata ako Skupština ne odluči drugačije.

Za predsjednika Udruge izabran je kandidat koji je dobio najviše glasova uz uvjet da je to ujedno i natpolovična većina glasova nazočnih članova.

Ako niti jedan kandidat u prvom krugu nije dobio natpolovičnu većinu glasova nazočnih članova, u drugi krug glasovanja ulaze dva kandidata s najvećim brojem glasova i tada je izabran kandidat koji je dobio više glasova.

Za dopredsjednika i tajnika izabrani su kandidati koji su dobili najveći broj glasova nazočnih članova.

ODREDBE O OPOZIVU

Članak 28.

Mandat u svim tijelima Udruge traje dvije godine (2)

Mandat prestaje istekom vremena, opozivom ili usvajanjem ostavke na funkciju. Mandat može prestati prije isteka vremena ukoliko član zanemaruje svoje dužnosti ili ih ne obavlja u skladu s ovim Statutom, odlukama tijela Udruge ili zakonom.

Opoziv se vrši po istom postupku kao i izbor.

Članak 29.

Prijedlog za opoziv predsjednika Udruge mogu podnijeti najmanje 1/3 članova Skupštine Udruge.

Prijedlog za opoziv dopredsjednika, tajnika ili pojedinog drugog člana Izvršnog ili Nadzornog odbora može podnijeti predsjednik ili najmanje 1/3 članova Skupštine Udruge.

Nakon razmatranja prijedloga za opoziv Skupština odlučuje hoće li se pristupiti glasovanju o opozivu.

Predsjednik Udruge odnosno član tijela Udruge opozvan je ako je za opoziv glasovala većina od ukupnog broja članova Skupštine.

Novoizabranom predsjedniku odnosno članu tijela Udruge mandat traje do isteka mandata ostalih članova tijela Udruge.

Ako Skupština razriješi cijelo Predsjedništvo tada se razrješuju sva tijela Udruge i biraju se nova tijela Udruge na puni mandat.

Svaki član tijela Udruge može zatražiti svoje razrješenje i prije isteka mandata na koji je izabran s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju.

Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sjednici.

V. LIKVIDATOR

Članak 30.

Likvidator Udruge je fizička osoba, ujedno i Tajnik Udruge, kojeg imenuje i opoziva Skupština Udruge i koja se kao likvidator upisuje u registar udruga.

Likvidator mora biti član Udruge.

Likvidator zastupa Udruga u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz registra udruga.

Likvidator likvidaciju Udruge provodi u skladu s odredbama Zakona o udrugama.

VI. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 32.

Razlozi za prestanak postojanja Udruge jesu:

odluka Predsjednika o prestanku rada Udruge,

pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela Udruge razdvajanjem,

protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice Skupštine, a ona nije održana,

pravomoćna odluka suda o ukidanju Udruge,

pokretanje stečajnog postupka,

na zahtjev člana, ako je broj članova Udruge pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje Udruge, a Predsjedništvo Udruge godinu dana od nastupanja te činjenice nije donio odluku o prijemu novih članova.

U slučaju iz stavka 1. točke 1. i 5. ovog članka, likvidator je dužan nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja Udruge uz registar udruga u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o prestanku udruge, odnosno pokretanju stečajnog postupka.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

Članak 33.

Iznimno u slučajevima iz članka 32., stavak 1., alineje 1., 3. i 6. ovog Statuta postupak likvidacije neće se provoditi ako većina svih članova Izvršnog odbora Udruge da izjavu pred javnim bilježnikom da Udruga ne djeluje, da su ispunjene sve obveze Udruge i da je preostala imovina Udruge raspodijeljena u skladu sa ovim Statutom i zakonom.

VII. IMOVINA UDRUGE, NAČIN NJENOG STJECANJA I RASPOLAGANJE S MOGUĆOM DOBITI

Članak 34.

Imovinu Udruge čine novčana sredstva koja je Udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, obavljanjem gospodarskih djelatnosti, financiranjem programa i projekata Udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora, kao i druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom, njezine nepokretne i pokretne stvari, kao i druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenim ovim Statutom, u skladu sa Zakonom.

Članak 35.

Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Članak 36.

Za svoje obveze Udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom. Članovi Udruge i članovi njegovih tijela ne odgovaraju za obveze Udruge.

Nad Udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.

VIII. POSTUPANJE S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA UDRUGE

Članak 37.

U slučaju prestanka postojanja Udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine sukladno ovom Statutu.

Udruga nema pravo imovinu Udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima Udruge, osobama ovlaštenim za zastupanje, zaposlenicima ili s njima povezanim osobama.

Pod povezanim osobama smatraju se osobe koje se bračni ili izvanbračni drug, istospolni partner, srodnici po krvi u ispravnoj lozi, braća i sestre, skrbnik te posvojitelj, odnosno posvojenik, te ostale fizičke i pravne osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanim s osnivačima, članovima Udruge, osobama ovlaštenim za zastupanje i zaposlenima.

Ako je Udruga primila financijska sredstva iz javnih izvora (financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz javnih izvora), u slučaju prestanka postojanja, ostatak sredstava vratit će u proračun iz kojeg su financijska sredstva dodijeljena.

Ako se u slučaju prestanka postojanja Udruge iz bilo kojih razloga ne može provesti postupak s imovinom Udruge koji je Udruga odredila ovim Statutom, preostalu imovinu stječe Grad Rijeka.

IX. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 38.

Za rješavanje sporova i sukoba interesa unutar Udruge nadležno je Predsjedništvo Udruge. Predsjedništvo Udruge može za rješavanje pojedinog spora ili sukoba interesa imenovati posebno povjerenstvo od tri člana.

Povjerenstvo iz prethodnog stavka provodi prethodni postupak i nakon utvrđenog činjeničnog stanja Predsjedništvu predlaže donošenje odgovarajuće odluke.

Protiv odluke Predsjedništvo može se u roku od 15 dana od dana dostave odluke uložiti prigovor Skupštini Udruge.

Odluka Skupštine je konačna.

X. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI UDRUGE

Članak 39.

Statut je temeljni opći akt Udruge i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.

Nacrt izmjena i dopuna Statuta priprema i utvrđuje Predsjedništvo Udruge i upućuje ga na raspravu članovima Udruge.

Predsjedništvo Udruge razmatra primjedbe koji su dane u raspravi, zauzima stavove o njima i utvrđuje prijedlog Statuta.

Tumačenje odredaba Statuta i drugih općih akata daje Predsjedništvo Udruge.

Članak 40.

Sva unutarnja pitanja Udruge, kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, a zahtijevaju podrobniju razradu biti će uređena općim aktima koje donosi Predsjedništvo Udruge.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 41.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

 

Kontakt

 

Vladivoja i Milivoja Lenca 48, 51000 Rijeka, Hrvatska

Nazovi nas: +385 (0)98 239 320